İş vaxtı 09:30-16:30, İstirahət günləri - Şənbə, Bazar

Bank Haqqında

Stress testləşdirmə və ssenarilər

Bank Melli İran Bakı filialında
Stress testləşmə:

Likvidlik risklərini idarəetmək üçün filial hər bir likvidlik riski üzrə risk xəritəsi və həssaslıq təhlili ilə yanaşı stress testlər və ssenarilər hazırlayır.

Stress testlər və ssenarilər makro və mikro miqyasda ola biləcək dəyişikliklərin filialın balans və balansdankənar aktiv və öhdəliklərinə təsirini müəyyən etməyə imkan verir.

Bu stress testlər fövqaladə bazar şəraitdə ola biləcək zərərləri aydınlaşdırmağa imkan verir.

Stress testləşmənin aparılması proseduru:

Birincisi, məlumatların dəqiqiliyi yoxlanılır və məlumatları bazasının müəyyən edilməsi
İkincisi, Stress testləri aparmaq üçün risklər müəyyən edilir

Bu risklər:

  • Faiz
  • Likvidlik
  • Kredit
  • Valyuta

Bu zaman stress testlər iki növ üzrə aparıla bilər:

  1. Ssenarilər üzrə stress testləşmə
  2. Həssaslıq testləşməsi

Ssenarilər müəyyən edilir və ssenarilərin seçilməsinin səbəbləri göstərilir. Bu ssenarilər tarixi məlumatlar nəzərə alınmaqla seçilir.

Nəticələr müqayisə edilir.Konkret tədbirlər həyata keçirilir.

Həssaslıq testi zamanı həssas aktivlər və öhdəliklər nəzərə alınır, ölçülür, planlaşdırılır. Həssas aktivlər və passivlər dedikdə, balans və balansdankənar aktiv və öhdəliklərin ayrı-ayrılıqda həssaslığı ölçülür.Bu həssaslıq təhlili likvidliyin düzgün planlaşdırılması üçün vacibdir.Bu təhlildən Riskə Məruz Dəyərin hesablanması və ssenarilərin hazırlanması üçün istifadə eilir.

Stress testləşməni aparan zaman 2 əsas məqsəd qoyulur:

  1. Mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün kapitallın yetərliliyi yoxlanılması
  2. Risklərin azaldılması və kapitalın saxlanılması məqsədilə zəif nöqtələrin müəyyən edilməsi və onların aradan qaldırılması

12%-dən

başlayaraq

NAĞD KREDİTLƏRİ QAÇIRMAYIN!